Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto na šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženci na šoli. Njen namen je pomagati, svetovati in sodelovati v vzgojno-izobraževalnem procesu s ciljem, da bi bili učenci, učitelji, starši in ustanova kot celota čim bolj uspešni pri doseganju splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Pri tem izhaja iz treh osnovnih dejavnosti: dejavnost pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in vrednotenja. Slednje so temelji za delovne naloge šolske svetovalne službe.

Naloge so:

  • svetovalno delo z učenci in starši pri učnih, vzgojnih in vedenjskih težavah;
  • načrtovanje, organizacija in izvajanje pomoči pri učnih in vzgojnih težavah ter odstopajočih načinih vedenja;
  • spremljanje in vrednotenje izvajanja individualne pomoči učencem s posebnimi potrebami;
  • vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami;
  • preventivno delo s posamezniki in skupinami;
  • vpis v prvi razred in vpisi ob prešolanju učencev;
  • karierna orientacija v skladu z rokovnikom za vpis MIZŠ in postopek vpisa v srednje šole;
  • evidentiranje in identifikacijo nadarjenih učencev v devetletni osnovni šoli po slovenskem konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci ter koordinacija dela z nadarjenimi učenci,
  • zagotavljanje pomoči družinam s socialno-ekonomskimi stiskami (subvencionirana šolska prehrana in šola v naravi);
  • sodelovanje z vodstvom šole ter zunanjimi institucijami (ZRSŠ, CSD, Policija, ZD, DRPD, srednje šole, itd.).

 

Irena Adlešič, psihologinja Lea Burger, univ. dipl. socialni pedagog Lea Verbič, mag. prof. socialne pedagogike
E: irena.adlesic@guest.arnes.si E: lea.burger@guest.arnes.si E: lea.verbic@guest.arnes.si
T: 07 39 35 933 T: 07 39 35 929 T: 07 39 35 930
Dostopnost