Dodatni in dopolnilni pouk
Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so: samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Poteka pri predmetih: slovenščina, matematika, angleščina, fizika, kemija, geografija in zgodovina. Urnik izvajanja dodatnega pouka se določi v mesecu septembru.

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk.

S poglobljenim in specializiranim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, objavljenem v septembru.

Individualna in skupinska pomoč
Skupinska pomoč poteka hkratno na različnih ravneh, izvajajo jo strokovni delavci šole, včasih tudi učenci oziroma dijaki.

Oblike skupinske pomoči učencem:

  • razrednikove ure (obravnava različnih tematik, konstruktivno reševanje skupinske oddelčne dinamike, razreševanje nastalih dilem, razvijanje občutka za sopomoč sošolcu, sošolki, razvijanje strpnosti do vsakovrstnih drugačnosti …),
  • projekt prostovoljnega dela v OŠ (srednješolci pomagajo pri učenju manj uspešnim učencem razredne stopnje),
  • pomoč učencem s primanjkljaji v jeziku, učencem z drugega jezikovnega področja,
  • delovanje predsednika šolskega parlamenta.

Na šoli izvajamo še naslednje oblike pomoči:

  • dodatna strokovna pomoč učencem z odločbami o usmerjanju,
  • mentorstvo učencem s težavami na področju socialnega funkcioniranja,
  • pomoč učencem v razredu (učencem z učnimi težavami, nadarjenim učencem),
  • učna pomoč prostovoljcev.
Diferenciacija

Notranja diferenciacija

Učitelj glede na učenčeve zmožnosti, sposobnosti, interese in znanja pri vseh predmetih diferencira delo z učenci znotraj oddelka posameznega razreda že v 1. triletju.

Fleksibilna diferenciacija

V 2. triletju (4., 5. in 6. razredu) in še v 7. razredu se delo pri pouku lahko organizira kot temeljni in ravenjski pouk. Ravenjski pouk se lahko organizira le pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku, in to v obsegu največ do četrtine vseh ur, namenjenih tem predmetom. Temeljni pouk poteka na eni ravni zahtevnosti, ravenjski pa na dveh ali več ravneh.

Heterogene skupine

Učenci oddelkov v 8. razreda so v manjših heterogenih skupinah. Učitelji razporedijo učence v skupine pri slovenščini, angleščini in matematiki.

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je organizirano za učence od 1. do 5. razreda od 5.45 do 8.12.

Za učence 1. razreda je jutranje varstvo brezplačno, za druge učence je plačljivo.

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Začne se s kosilom, nadaljuje pa s sprostitveno dejavnostjo, samostojnim učenjem in ustvarjalnim preživljanjem časa.

V času sprostitvenih dejavnosti bodo učencem ponujene aktivnosti s področja športa, naravoslovja in kulture. Samostojno učenje je namenjeno opravljanju domačih nalog, bralnim aktivnostim in razvijanju učnih strategij. Med ustvarjalnim preživljanjem prostega časa učenci z različnimi dejavnostmi razvijajo svoja močna področja in interese. Poudarek pa bo tudi na samostojnem reševanju morebitnih medsebojnih konfliktov in razvijanju delovnih navad ter spoštljivega odnosa do ljudi, živali in narave.

Izbirni predmeti

Z izbirnimi predmeti želimo omogočiti učencem razvijanje lastnih interesov in sposobnosti.

V 7., 8. in 9. razredu učenci in učenke izberejo izberejo dve ali tri ure izbirnih predmetov, ki so lahko iz leta v leto različni. Razporejeni so v dva sklopa: družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega. Izbirnim predmetom predmetnik namenja eno uro na teden, razen tujemu jeziku dve. Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za »popravek« svoje izbire. Učenec pa se lahko v tem primeru vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in ki so časovno usklajene z njegovim siceršnjim urnikom.

 

Ekskurzije
Namen ekskurzij je izobraževanje učencev o vseh delih naše države.

Učenci razredne stopnje spoznajo Dolenjsko in potujejo po njej.

Učenci predmetne stopnje spoznavajo druge slovenske pokrajine, njihovo kulturo, industrijo, zgodovino in razvoj.

Šola v naravi

Za učence organiziramo šolo v naravi, to je teden dni, ki ga namesto v učilnicah otroci preživijo v prijetnem in vzpodbudnem naravnem okolju po vsej Sloveniji. Program zajema naravoslovje, športno-rekreativne vsebine in zakonitosti življenja v naravi.

O časovnem terminu in vsebini se razredniki pogovorijo s starši na roditeljskih sestankih.

Starši, ki bi imeli težave s plačilom, naj se pogovorijo s socialno delavko in razrednikom/-čarko.

Nacionalno preverjanje znanja

V 3. razredu bo poskusno preverjanje znanja iz matematike in slovenščine.

Ob koncu drugega in tretjega triletja je zaključno zunanje preverjanje znanja obvezno. V 6. razredu se opravlja nacionalno preverjanje znanja iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Učenci ga opravljajo v mesecu maju.

V 9. razredu je nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike ter obveznega predmeta, ki se poučuje v zadnjem triletju, vendar ne kot izbirni predmet. Tega določi minister 1. septembra.

Učenci 6. in 9. razreda dobijo posebno potrdilo o dosežku na nacionalnih preizkusih znanja.

Učenci priseljenci iz drugih držav, ki se v 6. in 9. razredu prvič šolajo v Sloveniji, se lahko prijavijo na nacionalno preverjanje znanja.

V namen dodatnega obveščanja je RIC pripravil publikacijo Nacionalno preverjanje znanja – Informacije za učence in starše.

 

Dostopnost