Šolska svetovalna služba

Sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka na šoli. Nudi pomoč posameznikom in skupinam ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Nudi tri osnovne vrste dejavnosti: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in vrednotenja. Pri tem sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, starši in zunanjimi ustanovami.

Šolska psihologinja, mag. Irena Adlešič, spremlja delo učencev 1. in 2. razreda in nudi pomoč posameznikom in razredom z učnimi in vzgojnimi težavami.

Izvaja:

 • evidentiranje in identifikacijo nadarjenih učencev v devetletni osnovni šoli po slovenskem konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci,
 • svetovalno delo z učenci pri učnih in vedenjskih težavah od 1. do 2. razreda,
 • vodenje postopkov usmerjanja pri učencih s posebnimi potrebami,
 • zagotavljanje pomoči družinam s socialno-ekonomskimi stiskami (subvencionirana šolska prehrana, šola v naravi),
 • sodelovanje v timu, ki organizira dodatne dejavnosti za identificirane nadarjene učence, dela z nadarjenimi učenci pri pripravah na tekmovanja in izdelavi raziskovalnih nalog,
 • neposredno pomoč učencem z učnimi, vzgojnimi ter disciplinskimi težavami,
 • psihološka testiranja in diagnosticiranje učnih in drugih težav,
 • vključevanje učencev priseljencev v slovensko šolo,
 • prešolanja učencev med osnovnošolskim šolanjem,
 • preventivno delo z učenci pri izboljševanju kvalitete učenja (metode, tehnike učenja, učne navade ipd.) ter • psihološko dodatno strokovno pomoč.

Kontaktni podatki:

E:
T: 07 39 35 933
M: 041 526 229

 

 

 

 

 

 

 
Pedagog, Tihomir Troha, spremlja delo učencev 3., 4. in 5. razreda in nudi pomoč posameznikom in razredom z učnimi in vzgojnimi težavami.
Izvaja:
 • načrtovanje, organizacijo ter nudi pomoč pri učnih in vzgojnih težavah ter odstopajočih načinih vedenja,
 • svetovalno delo z učenci in starši pri učnih, vzgojnih in vedenjskih težavah (redno svetovanje in pedagoške intervence),
 • spremljanje in vrednotenje izvajanja individualne pomoči učencem s posebnimi potrebami,
 • vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami,
 • preventivno delo s posamezniki in skupinami,
 • preventivno delo v oddelkih – izvajanje tematskih delavnic,
 • svetovalno delo z učenci za pridobivanje in razvijanje učnih strategij (individualno in skupinsko),
 • evidentiranje in identifikacijo nadarjenih učencev v devetletni osnovni šoli po slovenskem konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci,
 • sodelovanje v timu, ki organizira dodatne dejavnosti za identificirane nadarjene učence ter
 • pedagoško in specialno-pedagoško dodatno strokovno pomoč.

Kontaktni podatki:

E:
T: 07 39 35 930
M: 031 242 891

Socialna pedagoginja, Polonca Bilbija, spremlja delo učencev 6. in 7. razreda in nudi pomoč posameznikom in razredom z učnimi in vzgojnimi težavami.

Izvaja:

 • načrtovanje, organizacijo ter nudi pomoč pri učnih in vzgojnih težavah ter odstopajočih načinih vedenja,
 • svetovalno delo z učenci in starši pri učnih, vzgojnih in vedenjskih težavah (redno svetovanje in pedagoške intervence),
 • spremljanje in vrednotenje izvajanja individualne pomoči učencem s posebnimi potrebami,
 • vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami,
 • preventivno delo s posamezniki in skupinami,
 • preventivno delo v oddelkih – izvajanje tematskih delavnic,
 • svetovalno delo z učenci za pridobivanje in razvijanje učnih strategij (individualno in skupinsko),
 • socialno-pedagoško dodatno strokovno pomoč.

Kontaktni podatki:

Polonca Bilbija
E:
T: 07 39 35 914
Socialna pedagoginja, Lea Burger, spremlja delo učencev 8. in 9. razreda in nudi pomoč posameznikom in razredom z učnimi in vzgojnimi težavami.
Izvaja:
 • načrtovanje, organizacijo ter nudi pomoč pri učnih in vzgojnih težavah ter odstopajočih načinih vedenja,
 • svetovalno delo z učenci in starši pri učnih, vzgojnih in vedenjskih težavah (redno svetovanje in pedagoške intervence),
 • spremljanje in vrednotenje izvajanja individualne pomoči učencem s posebnimi potrebami,
 • vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami,
 • preventivno delo s posamezniki in skupinami,
 • preventivno delo v oddelkih – izvajanje tematskih delavnic,
 • svetovalno delo z učenci za pridobivanje in razvijanje učnih strategij (individualno in skupinsko),
 • karierno orientacijo v skladu z rokovnikom za vpis MIZŠ in postopek vpisa v srednje šole ter
 • socialno-pedagoško dodatno strokovno pomoč.

Kontaktni podatki:

Lea Burger
E:
T: 07 39 35 914
M: 031 019 413
Dostopnost